۲۴ آبان

اسانسور هیدرولیکی

اسانسور هیدرولیکی سیستمی است که با نیروی فشار روغن کار میکند.
معمولا به۲ صورت جک بغل و جک مستقیم طراحی میشود.
سیستم جک مستقیم باید ارتفاع از کف صفرصفر تا کف چاله اندازه ای به طول تراول در نظر گرفته شود.
در اسانسور هیدرولیکی بهترین سیستم, سیستم جک مستقیم است. زیرا از ایمنی بالایی برخوردار است. درصورتی که سیستم هیدرولیکی جک بغل اجرا شود به اسانسور کششی تبدیل میشود.
درساختمان هایی که شرایط چاله را نداشته باشند ازسیستم هیدرولیکی جک بغل استفاده میشود. که دراین صورت برای ایمنی کامل کار از پاراشوت استفاده میشود.
معایب ومحاسن سیستم هیدرولیکی:
معایب: سرعت پایین
محاسن: کاهش مصرف برق,  نرمی اسانسور و ایمنی بالا

اشتراك گذاري